Historische Vereniging Schagen e.o.

Blik op het Schager verleden!
 

Onze Vereniging

 

De historische vereniging Schagen en omstreken is op 15 januari 1986 opgericht. Het doel voor de vereniging is het onderzoek naar de geschiedenis van Schagen en omgeving bevorderen. Tevens spant zij zich in voor het behoud van historisch waardevolle objecten in Schagen en omgeving. Voorwaar, een doelstelling om voor te leven. Tot op de dag van vandaag spant het bestuur zich in om deze doelstellingen waar te maken. Het bestuur ontplooit daartoe een aantal activiteiten, die de doelstellingen ondersteunen of versterken. Zo brengt zij vier keer per jaar het blad ‘De Kakelepost’ uit, dat verstrekt wordt aan de leden, maar ook in de losse verkoop verkrijgbaar is. In dit lijfblad van de vereniging brengt zij de geschiedenis van Schagen en omstreken niet alleen in geschreven, maar ook in beeldvorm naar voren.

Naast deze activiteit organiseert de vereniging ook vier lezingen per jaar over zeer uiteenlopende aspecten van de lokale geschiedenis, die echter allemaal een verbondenheid met Schagen en omgeving hebben. Zo zijn er in de loop der jaren diverse interessante lezingen geweest. De meeste lezingen vinden plaats in ons onderkomen in de Nieuwe Nes aan het Schoenmakerspad 1 in Schagen. Naast de lezingen hebben we onze jaarvergadering gehad op 19 april (klik AgendaJaarvergadering2023.pdf).

Soms zijn ook andere activiteiten aan de orde, zoals: Fiets- of wandeltochten langs plekken met een historische waarde of meedoen aan een tentoonstelling met historisch beeldmateriaal of aanwezigheid op een culturele dag met historisch materiaal. Op zaterdag 13 mei hielden we de Schager Stadsquiz 2023 in de Oude Boom aan de Markt. Zie stadsquiz 2023(4)_1.pdf


Doelstellingen en andere info:

De historische vereniging Schagen en omstreken ontplooit activiteiten op het gebied van de lokale geschiedenis, zoals hierboven omschreven. Het bestuur bestaat uit de volgende mensen: 

Voorzitter:                           Adrie Pater

Secretaris:                         Theo Kooijman

Penningmeester:               Ton Smakman

Ledenadministratie:           Antje de Boer

Bestuurslid:                        Niekjan Grooff

Bestuurslid:                        Fred Timmer    


ereleden:                           Ruud van de Pol

                                          Karel Numan        

Alle bestuursleden kwijten zich onbezoldigd van hun taken, net als de redactieleden


Jaarverslag 2020                                        

Financieel 2020 – 2022

-      Balans                                          

 PDF

-      Verlies- en winstrekening            

 PDF

-      Begroting 2021 / 2022                  

 PDF

 RSIN of fiscaal nummer 816630409

 

 Beleidsplan in hoofdlijnen 2021 – 2024

Het beleid van de Historische Vereniging Schagen en omstreken is ook voor dit en komende jaren gericht op behoud, bevordering en onderzoek naar de geschiedenis van Schagen en omgeving. Om dit te bewerkstelligen ontplooien we activiteiten die de doelstellingen ondersteunen of versterken. Zo vergaderen we met het bestuur circa tien keer per jaar en houden een jaarvergadering met een lezing en brengen we vier keer per jaar het blad “de Kakelepost” uit.

De Kakelepost verstrekken we aan onze leden, maar wordt ook in de losse verkoop gebracht. In de Kakelepost brengen wij artikelen en beeldmateriaal over de geschiedenis van de stad Schagen en haar directe omgeving. Tevens is het het orgaan waarin de activiteiten van de Historische Vereniging Schagen en omstreken wereldkundig worden gemaakt. Voor het laatste benutten we ook onze website en waar mogelijk de lokale media. De jaargangen van ons blad zijn digitaal te raadplegen door op onze website op het kopje “Oude jaargangen Kakelepost” te klikken. De laatste drie jaargangen zijn tegen betaling verkrijgbaar bij de Historische Vereniging Schagen en Omstreken. De redactie van de Kakelepost bestaat uit:  K.C. Numan, R.J.M. van de Pol, R.J. Witsen en P. van der Zee. 

In ons onderkomen, de Nieuwe Nes, aan het Schoenmakerspad 1 verzorgen wij vier lezingen per jaar over uiteenlopende aspecten van de lokale geschiedenis, met de nadruk op Schagen. Andere activiteiten hebben een meer incidenteel karakter, zoals: fiets- of wandeltochten langs historisch waardevolle plaatsen, tentoonstellingen met historisch beeldmateriaal of deelname aan en het stimuleren van culturele dagen.

Naast de lezingen geeft de Historische Vereniging Schagen en Omstreken ook een reeks uit over de geschiedenis van Schagen. In dit kader zijn al drie boeken verschenen: Gene Haken als Bootshaak te slaan Over de Schager messen en hun makers van Fred Timmer, Bestuur en rechtspraak in Schagen door alle tijden heen van Karel Numan en Ruud van de Pol en Bierstekers op de Bierkade Bierhandel in Schagen 1625 - 1800. De reeks is bedoeld om meer bekendheid te geven aan de lokale geschiedenis. In de komende jaren zullen nog meer boeken worden uitgegeven. 

 Publicaties 

 Niet alleen lezingen maar ook boeken over de historie zijn verschenen van de hand van bestuursleden. De oud voorzitter Fred Timmer heeft bijvoorbeeld diverse publicaties op zijn naam staan. Ook Karel Numan publiceerde  aardig wat boeken over de lokale geschiedenis. Ruud van de Pol leverde ook bij tal van publicaties zijn bijdrage:

 Van Fred Timmer zijn o.a. verschenen:                                                                                                                                             Gene Haken als Bootshaak te slaan                                                                                                                                         Over de Schager messen en hun makers

      Bierstekers op de Bierkade, Bierhandel in Schagen 1625 - 1800


 F. Diederik en F. Timmer:                                                                                                                                                                   Slot Schagen  De geschiedenis van het 'huys' van de heren en vrouwen van Schagen                                                                                   Met bijdragen van: H. Lambooij, R. van de Pol, W. Schagen en J. Stobbe 

 

H.Th.M. Lambooij, M.G. Pigge, R.J.M. van de Pol, F. Timmer:                                                                                                       Heerlijk Schagen De geschiedenis van een Westfriese marktstad


 K.C. Numan publiceerde onder andere                                                                                                                                             Burchhorn, van kwelder tot polder  De eerste bedijking in Hollands Noorderkwartier, 1457-1461 

     De Veldnamen van Schagen    Een zoektocht naar hun verleden

      Bestuur en Rechtspraak in Schagen door alle tijden heen

     Van Krabbendam tot Kolhon  De West-Friese Zeedijk 985 -1610

Ruud van de Pol is vaak co-auteur en beeldarrangeur in bovengenoemde werken, maar ook bij:                                                    Cornelis Bok (1777 - 1836) Een opmerkelijke West-Friese kunstschilder en romanschrijver

 

Ons lijfblad is de Kakelepost. Het blad verschijnt 4 maal per jaar en bevat artikelen over de geschiedenis van Schagen en omstreken. Het ontvouwt op deze manier het verleden dat anders verborgen blijft in de nevelen van de vergane tijd. Het is verder het orgaan waarin de activiteiten van de Historische Vereniging Schagen en omstreken wereldkundig worden gemaakt. De jaargangen ziet u onder het kopje Kakelepost op deze website.

De redactie van de Kakelepost bestaat uit: K.C. Numan, R.J.M. van de Pol, R.J. Witsen en P. van der Zee. 

   Ons onderkomen in de Nieuwe Nes


Privacy-beleid

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en is per 25 mei 2018 ingegaan. De AVG geldt ook voor ons als Historische Vereniging Schagen en Omstreken. De AVG versterkt de positie van mensen van wie gegevens worden verwerkt, zoals bijvoorbeeld in een ledenadministratie. Zij krijgen nieuwe privacy rechten en bestaande rechten worden sterker. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden (compliance). De AVG bevat diverse elementen, waaronder verplichtingen voor organisaties op het gebied van verantwoording, registratie & transparantie) en zwaarder toezicht met een fors boeteregime voor niet naleving. Dit alles dwingt organisaties om passende technische en organisatorische maatregelen in te voeren om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de AVG.

Langs deze weg geven wij aan hoe wij als Historische Vereniging Schagen en omstreken omgaan met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en welke gevolgen dit heeft voor u als lid van onze verening. Het bestuur doet er alles aan om de persoonsgegevens van haar leden te verwerken op een manier die voldoet aan de AVG. Zo zijn uw gegevens veilig opgeslagen, niet vrij toegankelijk en worden ze niet zonder uw expliciete toestemming gedeeld met andere organisaties.

De gegevens die wij van u hebben bij onze vereniging heeft u ons verstrekt bij het aangaan van het lidmaatschap. Het betreft persoons en adresgegevens, bankrekening en email. Deze gegevens worden bijgehouden in een ledendatabase die beveiligd is met een wachtwoord op de computer van de Ledenadministratiebeheerder en de penningmeester. Slechts het Dagelijks Bestuur (Voorzitter, secretaris, penningmeester, kortweg het DB) en de ledenadministrateur hebben toegang tot deze gegevens. Zij zijn de verplichting aangegaan de gegevens van de leden van onze vereniging zorgvuldig te behandelen. Het DB bepaalt of er gegevens worden gedeeld met externen, dit alleen met de expliciete toestemming van de eigenaar; onder vermelding van de gegevens die worden gedeeld en het doel.

Onderstaand geven we u inzicht in hoe wij met uw gegevens omgaan en met welk doel. U heeft altijd het recht om uw gegevens op te vragen, te laten wijzigen of te laten wissen. De gegevens zijn niet gekoppeld aan andere registratiesystemen en worden dus niet automatisch bijgewerkt bij veranderingen.

De gegevens: geslacht, voorletters, naam en achternaam, tussenvoegsels en titels gebruiken we om  u te kunnen identificeren als lid en u correct te adresseren.                                                                                                                  Adres, postcode, woonplaats gebruiken we om de mogelijkheid te hebben om mededelingen naar uw huisadres te sturen. Zo gebruiken wij ook uw privé e-mailadres voor communicatie tussen ons en u om u snel op de hoogte te stellen van activiteiten en mededelingen. Ook telefoon mobiel en/of vast gebruiken we uitsluitend voor onderlinge communicatie met u.

Bankgegevens, inclusief handtekening is nodig voor de jaarlijkse inning van de lidmaatschaps-contributie, indien er een incasso regeling is aangegaan. De datum waarop u lid bent geworden gebruiken wij alleen voor statistieken over het verloop van ons ledenbestand. Net als de datum waarop u uw lidmaatschap beëindigt.

Deze gegevens worden bewaard zolang u lid bent. Aan het einde van ieder kalenderjaar worden de gegevens van leden die hun lidmaatschap in dat jaar hebben opgezegd, verwijderd uit de actieve ledendatabase, met dien verstande dat het bestuur van de Historische Vereniging Schagen en omstreken wettelijk verplicht is om alle financiële gegevens tenminste 5 jaar te bewaren. 

Vragen, opmerkingen of suggesties kunt u richten aan de secretaris.